Bưởi Đại Minh_KL-ĐM-402-96(2020.12), mỗi lô 500 quả, giá đ/quả

Trúng thầu: 17,100

Bảng đấu thầu:

Đấu thầu đã hết hạn

Highest bidder was: ******

Người đặt Thời gian Giá
****** 15/11/2020 19:14 17,100
Bắt đầu lúc 14/11/2020 22:24