Bưởi Đại Minh_KL-ĐM-402-96(2020.11), mỗi lô 500 quả, giá đ/quả

Trúng thầu: 17,050

Bảng đấu thầu:

Đấu thầu đã hết hạn

Highest bidder was: ******

Bắt đầu lúc 14/11/2020 22:23