Bưởi Đại Minh_KL-ĐM-508-89(2020.10), mỗi lô 500 quả, giá đ/quả

Trúng thầu: 17,000

Bảng đấu thầu:

Đấu thầu đã hết hạn

Highest bidder was: *******

Bắt đầu lúc 14/11/2020 22:44