Bưởi Đại minh, KL-ĐM-507-75 (20.01), mỗi lô 500 quả, giá bán đ/quả

Trúng thầu: 17,500

Bảng đấu thầu:

Đấu thầu đã hết hạn

Highest bidder was: ******

Bắt đầu lúc 14/11/2020 22:54